Notice of Election - Fógra Toghcháin

An election of members for each of the local electoral areas of Cork City Council is about to be held. 

 

Nomination papers may be obtained from the address below during the usual office hours.

 

A person may nominate himself/herself as a candidate or may, with his/her consent, be nominated by a proposer who is registered as a local government elector in the local electoral area of the local authority for which he/she proposes to nominate the candidate.

 

A nomination paper from a candidate of a registered political party must have a certificate of political affiliation attached which must be produced to me with his/her completed nomination paper. 

 

If no certificate is attached, the candidate must, before the latest time for receiving nominations, either-

 

  • secure 15 assents to the nomination by way of statutory declarations by local government electors registered in the relevant local electoral area (forms available from me or the registration authority), or

 

  • make a deposit of €100 (deposit may also be made on the candidate’s behalf).

 

The latest time for receiving nominations is 12 noon on the 4th day of May, 2019.

 

Completed nomination papers may be delivered to me in person by the candidate or his/her proposer at any time when I am at my office, from 10am on the 27th day of April, 2019 until 12 noon on the last day for receiving nominations. 

 

I am required by law to attend to receive nominations between 10am and 12 noon and between 2pm and 5pm on the 3rd day of May, 2019 and between 10am and 12 noon on the 4th day of May, 2019.

 

If the election is contested, a poll will be taken on the 24th day of May, 2019 between the hours of 7am and 10pm.

 

 

PAUL MOYNIHAN

LOCAL RETURNING OFFICER

CORK CITY COUNCIL

CITY HALL

CORK

Date:   5th April 2019

Táthar ar tí toghchán a reáchtáil chun comhaltaí do gach aon cheann de thoghlimistéir áitiúla a thoghadh do Chomhairle Cathrach Chorcaí.

 

Is féidir páipéir ainmniúcháin a fháil ón seoladh thíos le linn gnáthuaire oifige.

 

Féadfaidh duine é féin nó í féin a ainmniú mar iarrthóir  i dtoghchán nó féadfaidh duine eile (is duine atá cláraithe mar thoghthóir rialtais aitiúil i limistéar an údaráis áitiúil a bhfuil sé beartaithe ag an duine an t-iarrthóir a ainmniú dó), mar mholtóir, é nó í a ainmniú, lena thoiliú nó lena toiliú i scríbhinn.

 

Ní mór deimhniú cleamhnachta polaitíochta a bheith ag gabháil le páipéar ainmniúcháin ó iarrthóir páirtí polaitíochta cláraithe agus caithfear é a thabhairt ar aird domsa lena fhoirm/lena foirm ainmniúcháin chomhlánaithe.

 

Mura mbeidh aon deimhniú tugtha ar aird ní mór don iarrthóir, roimh an am is déanaí chun ainmniúcháin a fháil, ceachtar den dá rud seo a dhéanamh –

 

  • cúig aontú dhéag leis an ainmniúchán a fháil trí dhearbhuithe reachtúla ó thoghthóirí rialtais áitiúil a bheidh cláraithe sa toghlimistéar áitiúil ábhartha (tá na foirmeacha ar fáil uaimse nó ón údarás cláraithe), nó
  •  éarlais de €100 a íoc (is féidir éarlais a íoc thar ceann an iarrthóra freisin).

 
Is é 12 meánlae an 4ú lá de Bealtaine, 2019 an t-am is déanaí le hainmniúcháin a ghlacadh.

 

Is féidir leis an iarrthóir nó lena mholtóir/a moltóir páipéir ainmniúcháin chomhlánaithe a sheachadadh chugam i bpearsa  tráth ar bith a bhím i m’oifig, ó 10am an 27ú lá de Aibrean, 2019 go 12 meánlae ar an lá is déanaí le hainmniúcháin a ghlacadh.

 

Tá ceangal orm faoin dlí a bheith i láthair le glacadh le hainmniúcháin idir 10am agus 12 meán lae agus idir 2pm agus 5pm an 3ú lá de Bealtaine, 2019 agus idir 10am agus 12 meán lae an 4ú lá de Bealtaine, 2019.

 

Má bhíonn toghachán comhraic ann, reáchtálfar vótaíocht an 24ú lá de Bealtaine, 2019, idir 7am agus 10pm.

 

PAUL MOYNIHAN

AN CEANN COMHAIRIMH

COMHAIRLE CATHRACH CHORCAÍ

HALLA NA CATHRACH

CORCAIGH

Dáta:   5ú Aibreán 2019